1. Home
  2. Ouders
  3. Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De MR bestaat uit twee geledingen: ouders en personeel. De medezeggenschapsraad (MR) bevordert naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school. Zij is bevoegd over alle aangelegenheden die de school betreffen, voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken bij het bevoegd gezag. De bevoegdheden van de medezeggenschapsraad staan omschreven in een reglement. In dit reglement is tevens opgenomen over welke aangelegenheden de MR advies kan uitbrengen en welke onderwerpen de instemming van de MR nodig hebben. Onze MR bestaat uit 10 leden; 5 leden vanuit het personeel en 5 ouders. De zittingsduur is 3 jaar, daarna kan een MR-lid zich herkiesbaar stellen. De directeur informeert de medezeggenschapsraad. Twee MR leden zijn tevens lid van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR komen zaken aan de orde die op alle scholen van SKPOEL betrekking hebben.

 

Waarom is de MR belangrijk?

Zowel ouders als leerkrachten hebben invloed op het beleid van de school. De inzichten en/of ideeën van ouders en leerkrachten hoeven niet altijd overeen te komen met die van het management. Daarom is het goed dat zowel vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten in overleg met het management tot bepaalde standpunten komen.

 

Voor meer informatie stuurt u een e-mail naar: lvermeeren@bshofstee.nl  (onder vermelding van: MR)

 

De oudergeleding bestaat momenteel uit de volgende ouders:

Mevr. Hester van Berkel

Mevr. Margo van den Broek

Mevr. Petra van Elteren (voorzitter)

Mevr. Ellen van Lierop

Dhr. Corné Mol 

 

De personeelsgeleding bestaat uit:

Dhr. Daniel Alonso

Mevr. Miranda van Arendonk

Mevr. Dimf van Balen

Dhr. Ad Haverkamp

Mevr. Lisette Vermeeren (secretaris)

 

GMR
Namens De Hofstee zitten Ad Haverkamp en Corné Mol in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR zitten afgevaardigden van alle MR-en van de Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur (SKPOEL). De GMR heeft overleg met het bestuur en de algemeen directeur.

 

Alles kunt u nog nalezen in de MR-folder.