1. Home
 2. Onze school
 3. Plusklas
 4. Plaatsing

Plaatsing

Voor zowel signalering als diagnostiek wordt op RKBS De Hofstee gebruik gemaakt van het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid Primair Onderwijs. Het DHH-PO is een webbased programma voor de diagnosticering en begeleiding van hoogbegaafde leerling. Het programma bevat de modules: signalering, diagnostiek, leerlingbegeleiding en evaluatie.

 

In de module signalering moeten meerdere gegevens ingevuld worden, waaronder de indruk van de leerkracht en ouders, resultaten uit het leerlingvolgsysteem, een signaleringslijst voor leerkracht en ouders. Wij willen benadrukken dat signalering van deze leerlingen erg lastig is en blijft. De module signalering wordt daarom altijd ingezet wanneer ouders of de leerkracht vermoeden dat er sprake zou kunnen zijn van (hoog)begaafdheid. Deze module wordt afgesloten met een schriftelijk verslag. Als er voldoende kenmerken van hoogbegaafdheid worden gezien, wordt de module diagnostiek ingezet.

De module diagnostiek bevat wederom een observatielijst voor de leerkracht en ouders. Ook de leerling kan (vanaf groep 5) de leerling-vragenlijst invullen. Het invullen van deze lijst is echter niet vereist om tot een conclusie te komen. Om te kunnen bepalen of een leerling een didactische voorsprong heeft wordt er doorgetoetst op de volgende vakgebieden: rekenen, begrijpend lezen en spelling. Op basis van de resultaten geeft het protocol een uitgebreid verslag. De resultaten van de vragenlijsten, ingevuld door ouders en leerkracht worden weergegeven in acht clusters:

 1. Leer- en persoonlijkheidseigenschappen
 2. Werk- en leerstrategieën
 3. Prestatiemotivatie
 4. Sociaal functioneren
 5. Zelfbeeld
 6. Perfectionisme
 7. Onderpresteren
 8. Faalangst

De didactische gegevens worden omgezet in een grafiek waarbij aangegeven wordt of er sprake is van een ontwikkelingsvoorsprong.

Aan de hand van dit verslag volgt een oudergesprek waarin de leerkracht of intern begeleider zijn bevindingen kan toelichten en ouders hun informatie kunnen nuanceren of aanvullen. Eventuele verschillen in inzicht tussen ouders en school worden eveneens in dit gesprek aan de orde gesteld. Op basis van de gegevens van het DHH-PO, wordt door de school een begeleidingsadvies gegeven. Een van de begeleidingsvormen is plaatsing in de plusklas.