1. Home
  2. Onze school
  3. Ontwikkelingen

Ontwikkelingen

In het schooljaar 2014-2015 is veel aandacht aan het verbeteren van de resultaten van technisch lezen, spelling en woordenschatonderwijs. Hiertoe is de effectieve leertijd verhoogd, zijn dagelijkse dictees en themawoorden aan het basisaanbod toegevoegd. De effecten van deze aandacht hebben geresulteerd in hogere opbrengsten bij de onafhankelijke leerlingvolgsysteemtoetsen. Ook de teamscholing heeft betrekking op deze onderdelen gehad. Daarnaast zijn de groepsplannen aangepast aan de nieuwste inzichten en eisen. De implementatie van het sociaal emotionele leerlingvolgsysteem Zien! is inmiddels afgerond.

In het schooljaar 2015-2016 worden deze actiepunten voortgezet. Daarnaast zal veel aandacht worden geschonken aan ouderparticipatie en –betrokkenheid; zal het groepsplan verder worden ontwikkeld conform de 1-zorgroute en wordt de themaplanning voor het werken in de groepen 1/2 verder uitgewerkt.